Giải mã ý nghĩa quẻ Kinh Dịch: Quẻ số 52 – Thuần Cấn (艮 gèn)

Cấn là đậu, không nói đậu mà nói cấn, là vì quẻ Cấn là tượng núi, có ý yên nặng rắn đặc, nghĩa chữ “đậu” không thể hết được. Kiền Khôn giao nhau, ba lần tìm mà thành quẻ Cấn, một khí Dương ở trên hai khí Âm, Dương là vật động mà tiến lên, đã đến bậc trên thì phải đậu lại.

Giải mã ý nghĩa quẻ Kinh Dịch: Quẻ số 51 – Thuần Chấn (震 zhèn)

Chấn nghĩa là động, một khí Dương mới sinh dưới hai khí Âm, nhức mà tự động; tượng nó là sấm, loại nó là con lớn, nhức thì là cách hanh thông. “Sợ lại” nghĩa là lúc sự nhức sợ kéo lại. “Ngơm ngớp” là dáng khiếp sợ ngó đi ngó lại. “Nhức sợ trăm dặm” là nói về sấm.