Ý nghĩa thực sự của việc con người bái Phật

Ngày nay, phần lớn người ta đi chùa bái lạy chỉ là để cầu tiền tài, cầu tai qua nạn khỏi, cầu công danh sự nghệp, cầu sinh con đẻ cái. Thậm chí, có người làm việc ác xong rồi cũng lên chùa bái Phật để cầu mong được thoát tội, được thanh thản trong tâm… Đây đều không phải là ý nghĩa thực sự của việc con người bái lạy Phật.