Số của bản đồ Lạc thư đại biểu cho 9 sao có tính chất và tên khác nhau mà ta vẫn thường dùng trong lựa chọn phương hướng của yếu tố phong thủy.

Trong bảng Hà đồ có 10 con số, trong bản Lạc thư chỉ có 9 con số, như vậy không gian của Hà đồ là vũ trụ còn không gian của Lạc thư là mặt đất. Khi đưa 9 con số trên bản đồ Lạc thư vào bản đồ Hậu thiên Bát Quái (dùng xác định phương hướng trong kiến trúc) thì khi đó Lạc thư (Hậu Thiên) được gọi tên 9 con số tương ứng với 9 ngôi sao theo tám phương và một phương ở trung tâm (Cửa Tinh) như sau:

  • Số 1 : Phương Bắc là sao Văn Xương, thuộc Thủy khí, mang hành Thủy, gọi là “Nhất Bạch thủy tinh”
  • Số 2 : Phương Tây Nam, là sao Cự Môn, thuộc Thổ khí, mang hành Thổ, gọi là “Nhị Hắc thổ tinh”
  • Số 3 : Phương Chính Đông, là sao Lộc Tồn, thuộc Mộc khí, mang hành Mộc gọi là “Tam Bích Mộc tinh”
  • Số 4 : Phương Đông Nam, là sao Văn Khúc, thuộc Mộc khí, mang hành Mộc gọi là “Tứ lục Mộc tinh”
  • Số 5 : Trung lâm là sao Liêm Trinh, thuộc Thổ khí, mang hành Thổ gọi là “Ngũ hoàng Thổ tinh”
  • Số 6 : Phương Tây Bắc, là sao Vũ Khúc thuộc Kim Khí, mang hành Kim gọi là “Lục Bạch Kim tinh”
  • Số 7 : Phương Tây, là sao Phá Quân, thuộc Kim Khí, mang hành Kim gọi là “Thất Xích Kim tinh”
  • Số 8 : Phương Đông Bắc, là sao Tả Phù, thuộc Thổ Khí, mang hành Thổ gọi là “Bát Bạch Thổ tinh”
  • Số 9 : Phương Nam, là sao Cửu Bật, thuộc Hỏa Khí, mang hành Hỏa gọi là “Cửu tử Hỏa tinh”

Thể hiện qua sơ đồ

Các số gọi theo Cửu Tinh phối hợp với Hậu thiên Bát quái được thể hiện trên một bản đồ gọi là Địa bàn Cửu tinh. Số trong Địa bàn là các số của bản đồ lạc thư đại biểu cho 9 sao có tính chất và tên khác nhau mà ta vẫn thường dùng trong lựa chọn phương hướng của yếu tố phong thủy.